Přihlášení

Zápis ze zasedání Školské rady ZŠ a MŠ Zvole ze dne 24. 10. 2017

 

Přítomni:     Vladimír Hudousek – předseda

                  Jaroslava Kreisingerová – místopředsedkyně

                  Lucie Strejcová – jako host

                  Lucie Kalousová – jako host

                  Miroslav Stoklasa – jako host

Omluveni:   Eva Březnová – členka

1/ ŠR schválila Výroční zprávu za školní rok 2016/17 a Školní řád bez připomínek.

2/ ŠR konstatovala blížící se konec svého mandátu v dosavadním složení a pověřila ředitelku školy k vypsání a organizaci voleb z řad rodičů a pedagogických pracovníků. Volby do školské rady se uskuteční 23. 11. 2017 dle platného volebního řádu. Informace o konání voleb do školské rady a způsob přijímání kandidatur z řad rodičů budou umístěny na webových stránkách ZŠ Zvole, na školních vývěskách a v elektronických žákovských knížkách všech žáků.  

3/ ŠR byla ředitelkou ZŠ seznámena s personálními změnami v ZŠ.

4/ Ředitelka ZŠ a zřizovatel poděkovali ŠR za práci v uplynulém volebním období

 

Zapsal:

Vladimír Hudousek

 

Zápis ze zasedání Školské rady ZŠ a MŠ Zvole ze dne 22. 3. 2017

 

Přítomni: Vladimír Hudousek – předseda

                  Jaroslava Kreisingerová – místopředsedkyně

                  Eva Březnová – členka

                  Lucie Strejcová – jako host

                  Jitka Kahounová – jako host

                  Miroslav Stoklasa – jako host

1/ ŠR vzal na vědomí informaci o novele školského zákona, která od r. 2020 stanoví povinnost přijmout do MŠ dítě starší dvou let. MŠ Zvole bude tomuto závazku schopna dostát v případě výstavby nové budovy MŠ.

2/ ŠR apeluje na zřizovatele ZŠ a MŠ, aby soustavně a koncepčně vyvíjel kroky k získání dotace a zahájení výstavby nové MŠ.

3/ Starosta M. Stoklasa informoval ŠR o aktuální situaci v plánování výstavby nové MŠ. Obec Zvole opětovně požádá Ministerstvo pro místní rozvoj a MŠMT o dotaci na výstavbu. Aktuální informace lze nalézt na webových stránkách obce Zvole.

4/ ředitelka ZŠ L. Strejcová informovala ŠR o podání žádosti (MŠMT) na podporu výuky. Cílem žádosti je získat finanční prostředky k zabezpečení kvalifikovaných osobních asistentů pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Asistenti budou určeni pro MŠ i ZŠ s účinností od září 2017 (tzv. Šablony).

5/ ŠR vzala na vědomí personální situaci v pedagogickém sboru MŠ a ZŠ. V současné době je tabulkový počet pedagogů naplněný.

 

Zapsal:

Vladimír Hudousek

 

 

 

Zápis ze zasedání Školské rady ZŠ a MŠ Zvole ze dne 27. 1. 2016

 

Přítomni: Vladimír Hudousek – předseda

                  Jaroslava Kreisingerová - místopředsedkyně

                  Lucie Strejcová – jako host

                  Lenka Lorencová – jako host

                  Miroslav Stoklasa – jako host

Omluveni: Eva Březnová – členka

1/ L. Strejcová informovala ŠR o setkání ředitelů ZŠ středočeského kraje, které se konalo v budově ZŠ v Ohrobci dne 22. 1. 2016. Ředitelé vyslovili velké uznání představitelům obcí Zvole a Ohrobec při spolupráci na zřízení detašovaného pracoviště ZŠ a MŠ v Ohrobci.

2/ ŠR vzala na vědomí informaci L. Strejcové o zápisu do 1. tříd ZŠ Zvole, který se uskuteční  10. 2. 2016. V současné době je evidováno 40 dětí a předpokládá se otevření dvou prvních tříd v Ohrobci a ve Zvoli. Kritéria pro přijetí budou stejná jako v předchozím roce. Díky dostatečné kapacitě se předpokládá přijetí všech přihlášených dětí.

3/ ŠR vzala na vědomí informaci L. Lorencové o plánovaném zápisu do MŠ Zvole, který se koná 23. 3. 2016. Doposud je přihlášeno 97 dětí a díky navýšené kapacitě MŠ o třídy v Ohrobci, budou všechny přihlášky uspokojeny. Kritéria pro přijetí jsou stejná jako v minulém roce.

4/ ŠR vyslechla informaci M. Stoklasy o plánované rekonstrukci prostor WC v ZŠ Zvole. Proběhne v době letních prázdnin a bude plně dokončena k 1. 9. 2016. Předpoklad investice je cca 500 tisíc Kč. Probíhá výběr firmy, která provede rekonstrukci.

5/ M. Stoklasa informoval ŠR o stavu příprav výstavby nové budovy MŠ ve Zvoli. Všechny informace jsou dostupné na webových stránkách obce Zvole. V roce 2016 bude podána opětovná žádost o dotaci na výstavbu MŠ.

6/ V. Hudousek informoval ŠR o vzniku Místního akčního plánu (MAP) pro vzdělávání při Místní akční skupině (MAS) Dolnobřežansko. Do projektu je zapojeno 77 škol v regionu ORP Černošice včetně ZŠ a MŠ Zvole. Projekt je zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje předškolní, základní vzdělávání a zájmové 

neformální vzdělávání. Projekt je naplánován na 22 měsíců (1. 2. 2016 – 30. 11. 2017) s celkovým rozpočtem 4 mil. Kč. Více informací lze získat na www.mas-dolnobrezansko.cz.

 

Zapsal: Vladimír Hudousek

 

Go to top