Přihlášení

1. Platby za školní družinu provádějte bezhotovostně na účet číslo 51-1471380227/0100.
    Pole pro variabilní symbol nechte prázdné a jako specifický symbol uveďte č. 2. DO POZNÁMKY PRO PŘÍJEMCE uveďte JMÉNO DÍTĚTE.

    Platba za družinu je 1000,- Kč za pololetí (na základě SM 07/2015 pedagogickou radou ze dne 27. 8. 2015)

    Pokud dítě dochází do družiny jen v určité dny, stanovuje se cena takto:   

1 den - 200,- Kč/ pololetí
2 dny - 400,- Kč/ pololetí
3 dny - 600,- Kč/ pololetí
4 dny - 800,-Kč/ pololetí                                 

2. Kontaktní telefonní čísla jsou:

ŠD Zvole I. oddělení 736 718 807, II. oddělení 731 720 103

ŠD Ohrobec I. oddělení 737 553 098, II. oddělení 604 343 124.

 

 

3. Pokud bude Vaše dítě ze školní družiny vyzvedávat jiná osoba než je jeho zákonný zástupce, musí tato osoba přinést lístek s písemným souhlasem zákonného zástupce. Stejně tak pokud bude dítě odcházet z družiny samo, musí přinést potvrzení od rodičů, že s tímto souhlasí.   Uveďte čas, kdy má dítě odejít.

Go to top