Přihlašování a odhlašování

1. O přijetí žáka do ŠD rozhoduje ředitelka školy spolu s vedoucí vychovatelkou.

2. Oddělení se naplňuje do počtu žáků 30.

3. Žáci 1. ročníku se přihlašují při zápisu do 1. třídy a při zápisu do ŠD (1. den školního roku). Žáci ostatních tříd v den následující.

4. Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka vyplní zápisní lístek, kde stanoví délku pobytu dítěte v ŠD a způsob jeho odchodu. Každou změnu údajů na
    tomto lístku jsou rodiče povinni ohlásit.

5. Provoz ŠD je ráno od 6.30 do 8.00 a po skončení vyučování do 17.00 hodin.

6.Docházka přijatých dětí do ŠD je povinná. Každou nepřítomnost je nutno řádně omluvit.Pro vychovatelku je závazný odchod žáka uvedený na
   zápisním lístku.

7. Ze ŠD si přebírají zákonní zástupci děti osobně ( mohou uvést i další osoby oprávněné k vyzvednutí) nebo mohou písemně požádat, aby dítě
   odcházelo ze ŠD samo v určenou hodinu.

8. Omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky nebo pokud má žák odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou, než je obvyklé a je uvedeno
   na zápisním lístku, sdělí rodiče družině písemnou žádostí, která musí obsahovat datum, hodinu odchodu a podpis.Bez této žádosti nebude žák
   uvolněn. Rodič tím přebírá odpovědnost za bezpečnost dítěte během cesty domů.

9. Písemná žádost ( na celý školní rok) je nutná při uvolňování žáka na mimoškolní aktivity ( ZUŠ, kroužky aj.). Za cestu žáka do kroužků, popř. zpět do
   ŠD nenese vychovatelka odpovědnost.

10.Rodiče jsou povinni vyzvednout své dítě nejdéle do konce pracovní doby ŠD. V případě, že tak neučiní, vychovatelka zatelefonuje rodičům.

11.V docházkovém sešitě je zaznamenáván příchod žáka do ŠD.

12.Žáky ŠD předává učitelka vychovatelce po obědě a je povinna informovat vychovatelku o jakékoli změně v rozvrhu.

13.Předávání informací rodičům, přihlašování a odhlašování žáků do ŠD zajišťuje vychovatelka příslušného oddělení.

14.Dítě je možné odhlásit kdykoli během školního roku podáním písemné žádosti.

Organizace činnosti

1. ŠD mohou ráno navštívit podle potřeby rodičů i žáci nepřihlášení k pravidelné docházce.

2. Do ŠD nastupují děti ihned po skončení vyučování. Vychovatelka je přebírá v budově školy.

3. Pokud ostatní třídy končí později, předá děti vychovatelce do školní družiny učitelka, která vyučovala poslední hodinu.

4. Vždy při vyzvedávání dítěte upozorní rodiče vychovatelku, že dítě odchází.

5. Kvůli nenarušování plánované činnosti jsou stanoveny odchody dětí takto:
    po obědě do 13.15 hod.
    15.00 – 17.00

6. Družina realizuje výchovně vzdělávací program ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností.

7. Činností družiny se mohou účastnit i žáci nezařazení do družiny, pokud se této činnosti neúčastní plný počet žáků zařazených do družiny stanovený
   pro oddělení. O účasti těchto žáků rozhoduje vychovatelka.

8. Žáky z končícího oddělení (tj.16.00 hod.) předá vychovatelka do oddělení pokračujícího.

9. Během vycházky a pobytu venku mají žáci své oblečení a aktovky uzamčené v šatně ŠD.

10.Všichni žáci musejí mít své převlečení, ručník a přezůvky.

11.Žákům je během pobytu v ŠD zajištěn pitný režim.

12.Vychovatelka zodpovídá za bezpečnost žáků během pobytu v družině, zejména během vycházek a pohybu mimo prostory ŠD.

13.Vychovatelka zodpovídá za řádné využití volného času dětí, dbá, aby zaměstnání odpovídalo schopnostem dětí a podporovalo všestranný rozvoj
    osobnosti dítěte.

Chování žáků

1. Za žáka, který byl ve škole a svévolně bez omluvení se nedostavil do ŠD, vychovatelka nezodpovídá.

2. Jakmile žák vstoupí do ŠD, nesmí ji bez svolení vychovatelky opustit.

3. V ŠD se žák řídí pokyny vychovatelek, pravidly vnitřního řádu školy a školní družiny, dodržuje bezpečnostní předpisy, se kterými byl seznámen na začátku šk.r., chová se tak, aby neohrozil bezpečnost a zdraví svoje ani svých spolužáků. Pokud žák soustavně narušuje řád ŠD, může být rozhodnutím ředitele z družiny vyloučen.

4. Žáci nenosí do školy nepotřebné či drahé věci, neboť škola za jejich ztrátu či poškození nenese odpovědnost. Nenosí do školy věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrožovat mravní výchovu žáků. Nepoškozují majetek školy a spolužáků, případné škody jsou povinni zaplatit. Žákům není dovoleno používat mobilní telefony ani jiná zvuková a záznamová zařízení v době výchovy mimo vyučování bez souhlasu pedagoga. 

5. Žáci jsou povinni dodržovat zásady kulturního chování, nepoužívají hrubých a vulgárních slov. Vyjadřují-li své mínění a názory, činí tak vždy slušným způsobem. Jsou ohleduplní k mladším a slabším spolužákům, zvláště dbají, aby neohrozili jejich zdraví, případně životy. Zdraví učitele, vychovatele, zaměstnance školy a všechny hosty pozdravem „ Dobrý den“

 

Společná ustanovení

1. Zákonní zástupci žáků jsou seznámeni s řádem ŠD při zápisu do ŠD (tj. první školní den). S vychovatelkou řeší vzniklé problémy osobně při
    vyzvednutí žáka nebo písemnou formou ( využijí školní notýsek resp. ŽK pro sdělení).

2. Rodiče jsou zváni na významnější akce ŠD.

Go to top